Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (71,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (24,8% podmiotów) oraz własność skarbu państwa (1,4% podmiotów).

własność zagraniczna15971,6%
własność prywatna krajowa pozostała5524,8%
własność skarbu państwa31,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,5%
własność krajowych osób fizycznych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa
własność krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny