Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (28,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)38 469 213 995,919 369 741 106,3239 485 715 960,351 542 660 555,024,016,53,975,6
Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)30 065 925 802,825 937 326 780,8528 403 341 448,15993 398 658,543,316,73,580,3
Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)5 751 454 030,022 675 499 826,337 272 607 788,14319 261 541,535,611,94,453,5
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)2 651 834 163,07756 914 499,143 809 766 724,06230 000 354,958,730,46,071,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 7 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty związane z budową dróg i autostrad (23,7 mld zł), roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (4,4 mld zł) oraz roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (3,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)38 469 213 995,919 369 741 106,3239 485 715 960,351 542 660 555,024,016,53,975,6
Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)26 541 966 090,954 321 601 820,7623 678 613 446,53669 718 804,442,515,52,883,7
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)3 668 794 201,841 734 361 827,474 392 854 430,17177 333 934,454,810,24,052,7
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)2 554 233 673,971 172 400 864,013 153 533 073,00207 563 915,278,117,76,654,1
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)2 082 659 828,18941 137 998,862 879 753 357,97141 927 607,086,815,14,954,8
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)1 744 867 047,94568 545 207,422 369 575 648,83139 946 481,548,024,65,967,4
Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)969 726 037,90443 324 096,081 571 194 928,62116 115 938,8312,026,27,454,3
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)906 967 115,13188 369 291,721 440 191 075,2390 053 873,419,947,86,379,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.