Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania, nawigacji i sterowania; produkcję automatycznych układów kontroli i sterowania do zastosowań takich jak: ogrzewanie, klimatyzacja, chłodzenie; instrumentów i przyrządów do mierzenia, wyświetlania, wskazywania, zapisywania, przekazywania i sterowania temperaturą, wilgotnością, ciśnieniem, spalaniem, przepływem, poziomem, lepkością, gęstością, kwasowością, stężeniem, obrotem; produkcję instrumentów do sumowania (np. rejestrowania), płynomierzy i przyrządów liczących; produkcję instrumentów do pomiaru i kontroli parametrów elektryczności i sygnałów elektrycznych; produkcję instrumentów i przyrządów dla laboratoriów analitycznych do analiz chemicznych lub fizycznych składu lub stężenia próbek substancji stałych, płynnych, gazowych lub mieszanych; produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych oraz części do nich; produkcję nieelektrycznych przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, z wyłączeniem prostych narzędzi mechanicznych.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję instrumentów do silników samolotowych,
 • produkcję przyrządów do testowania spalin samochodowych,
 • produkcję przyrządów meteorologicznych,
 • produkcję aparatury doświadczalnej do badania właściwości fizycznych,
 • produkcję wariografów (wykrywaczy kłamstw),
 • produkcję instrumentów do wykrywania i monitorowania promieniowania,
 • produkcję przyrządów pomiarowych,
 • produkcję szklanych termometrów cieczowych i termometrów bimetalicznych, z wyłączeniem do zastosowań medycznych,
 • produkcję humidostatów (higrostatów),
 • produkcję układów regulacji hydronicznej (grzewczej),
 • produkcję przyrządów do kontroli płomienia i palnika,
 • produkcję spektrometrów,
 • produkcję pneumatycznych przyrządów pomiarowych,
 • produkcję liczników zużycia, np. wody, gazu, prądu,
 • produkcję przepływomierzy i przyrządów liczących,
 • produkcję liczników ilości ładunku,
 • produkcję wykrywaczy min, generatorów impulsów; wykrywaczy metali,
 • produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania i nawigacji, włączając pławy radiohydroakustyczne,
 • produkcję przyrządów do globalnego systemu określania położenia (GPS),
 • produkcję przyrządów kontroli środowiska i automatycznego sterowania,
 • produkcję przyrządów pomiarowych i rejestrujących (np. rejestratorów lotu),
 • produkcję radarów, detektorów ruchu,
 • produkcję laboratoryjnych instrumentów analitycznych (np. sprzętu do analizy krwi), wag laboratoryjnych, inkubatorów i różnej aparatury laboratoryjnej do pomiarów, kontroli itp.,
 • produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych. Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 26.30.Z,
 • produkcji medycznego sprzętu do badania i naświetlań, sklasyfikowanej w 26.60.Z,
 • produkcji optycznego sprzętu do określania położenia, sklasyfikowanej w 26.70.Z,
 • produkcji dyktafonów, sklasyfikowanej w 28.23.Z,
 • produkcji wag innych niż laboratoryjne, sklasyfikowanej w 28.29.Z,
 • instalowania aparatury do kontroli procesów przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
 • produkcji prostych mechanicznych narzędzi pomiarowych (np. taśm pomiarowych, suwmiarek), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie według materiału, z jakiego zostało narzędzie wykonane.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 156 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 080
31 marca 20101 105
30 czerwca 20101 116
30 września 20101 116
31 grudnia 20101 139
31 marca 20111 129
30 czerwca 20111 133
30 września 20111 128
31 grudnia 20111 132
31 marca 20121 145
30 czerwca 20121 152
30 września 20121 146
31 grudnia 20121 146
31 marca 20131 148
30 czerwca 20131 149
30 września 20131 153
31 grudnia 20131 147
31 marca 20141 153
30 czerwca 20141 156
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,2% ogółu), śląskie (16,1% ogółu) oraz dolnośląskie (10,3% ogółu).

mazowieckie31427,2%
śląskie18616,1%
dolnośląskie11910,3%
małopolskie1129,7%
wielkopolskie1038,9%
pomorskie968,3%
łódzkie524,5%
kujawsko-pomorskie363,1%
lubelskie262,2%
zachodniopomorskie262,2%
podkarpackie211,8%
lubuskie151,3%
świętokrzyskie151,3%
podlaskie131,1%
opolskie121,0%
warmińsko-mazurskie100,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (60,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza69760,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25121,7%
spółki cywilne13411,6%
spółki jawne332,9%
spółki akcyjne191,6%
spółki komandytowe70,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,5%
spółdzielnie50,4%
spółki komandytowo-akcyjne30,3%
przedsiębiorstwa państwowe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych98785,4%
własność prywatna krajowa pozostała685,9%
własność zagraniczna453,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych181,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej121,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
pozostałe20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,6% podmiotów) i od 10 do 49 (10,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 00186,6%
od 10 do 49 zatrudnionych11610,0%
od 50 do 249 zatrudnionych282,4%
powyżej 250 zatrudnionych111,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)1 812 131 690,451 100 629 420,351 932 813 938,62193 398 762,4310,717,610,039,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 28 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to WIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (258,8 mln zł), EKOCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (247,4 mln zł) oraz BUMAR ŻOŁNIERZ SPÓŁKA AKCYJNA (181,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
WIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA174 110 485,19105 780 608,14258 833 291,8229 424 555,4716,927,811,439,3
EKOCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ210 919 000,00140 354 000,00247 446 000,0062 710 000,1629,744,725,333,5
BUMAR ŻOŁNIERZ SPÓŁKA AKCYJNA183 932 925,41110 958 028,62181 855 088,6524 991 012,0613,622,513,739,7
HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 020 800,0036 623 400,24140 785 700,0020 485 500,0028,155,914,649,9
Grupa Kapitałowa CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ "RADWAR" SPÓŁKA AKCYJNA308 137 397,18213 538 360,91115 602 611,015 813 156,271,92,75,030,7
DANFOSS SAGINOMIYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 899 700,0034 150 900,22107 654 000,0010 108 400,0015,629,69,447,4
CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ "RADWAR" SPÓŁKA AKCYJNA294 406 777,19209 301 042,54100 182 970,613 058 007,171,01,53,128,9
FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ "PAFAL" SPÓŁKA AKCYJNA40 177 537,7824 666 410,7093 460 652,01300 228,850,81,20,338,6
Grupa Kapitałowa APATOR POWOGAZ SPÓŁKA AKCYJNA98 494 819,3762 584 205,8589 209 422,0810 812 116,7111,017,312,136,5
APATOR POWOGAZ SPÓŁKA AKCYJNA99 609 458,1362 408 162,5987 271 278,8511 718 563,1711,818,813,437,4
DANFOSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 253 600,0021 163 900,0074 316 300,24-1 796 800,00-3,4-8,5-2,459,5
LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "LUMEL" SPÓŁKA AKCYJNA86 656 347,5430 161 119,6773 833 193,281 030 223,361,23,41,465,2
APATOR METRIX SPÓŁKA AKCYJNA37 544 959,8327 589 500,8161 043 848,064 440 810,6111,816,17,326,5
Grupa Kapitałowa APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA87 853 000,3181 354 000,0059 780 000,009 729 000,0011,112,016,37,4
RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE WITOLD LEWANDOWSKI17 203 997,5611 049 165,1552 631 621,774 404 595,3625,639,98,435,8
MIROMETR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 689 822,567 551 944,9950 990 028,864 410 128,3226,458,48,754,8
ELSTER KENT METERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 499 700,00323 700,0047 021 700,21-268 800,00-2,0-83,0-0,697,6
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA82 369 000,2879 096 000,0046 767 000,009 773 000,0011,912,420,94,0
ZAKŁAD WYTWÓRCZY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH "INTERGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 891 697,2521 649 837,8636 106 740,023 089 153,3712,914,38,69,4
SONEL SPÓŁKA AKCYJNA68 452 902,9560 171 313,4635 954 721,994 645 600,596,87,712,912,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.