Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup przemysłu i handlu, włączając rolnictwo, lub wzrostem gospodarczym i ogólnym pewnych regionów, jak również podziałem politycznym bez względu na branżę,
  • działalność federacji i stowarzyszeń,
  • działalność izb handlowych, zrzeszeń kupieckich i podobnych organizacji,
  • działalność informacyjną, reprezentowanie interesów członków organizacji przed instytucjami rządowymi, w stosunkach międzyludzkich (public relations), przy negocjacjach biznesowych i przed organizacjami pracodawców.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności związków zawodowych, sklasyfikowanej w 94.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 744 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 466
31 marca 20105 485
30 czerwca 20105 505
30 września 20105 521
31 grudnia 20105 548
31 marca 20115 543
30 czerwca 20115 564
30 września 20115 575
31 grudnia 20115 588
31 marca 20125 605
30 czerwca 20125 622
30 września 20125 626
31 grudnia 20125 639
31 marca 20135 653
30 czerwca 20135 669
30 września 20135 675
31 grudnia 20135 697
31 marca 20145 725
30 czerwca 20145 744
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (13,1% ogółu), mazowieckie (12,8% ogółu) oraz pomorskie (12,1% ogółu).

wielkopolskie75513,1%
mazowieckie73712,8%
pomorskie69312,1%
łódzkie4668,1%
małopolskie4027,0%
podlaskie3716,5%
lubelskie3646,3%
śląskie3586,2%
podkarpackie3395,9%
dolnośląskie3025,3%
kujawsko-pomorskie2344,1%
świętokrzyskie1903,3%
zachodniopomorskie1612,8%
warmińsko-mazurskie1572,7%
lubuskie1312,3%
opolskie841,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to samorząd gospodarczy i zawodowy (75,3% podmiotów), stowarzyszenia (15,8% podmiotów) oraz organizacje pracodawców (6,3% podmiotów).

samorząd gospodarczy i zawodowy4 32675,3%
stowarzyszenia90915,8%
organizacje pracodawców3616,3%
fundacje811,4%
spółdzielnie200,3%
indywidualna działalność gospodarcza160,3%
wspólnoty samorządowe110,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością70,1%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione70,1%
związki zawodowe20,0%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (99,6% podmiotów), własność samorządowa (0,2% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (0,1% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała5 72399,6%
własność samorządowa110,2%
własność krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność zagraniczna10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,4% podmiotów) i od 10 do 49 (4,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 47895,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2334,1%
od 50 do 249 zatrudnionych280,5%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)103 047 571,0860 492 849,50141 961 939,4110 097 197,279,816,77,141,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA (105,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA57 396 962,9242 486 447,13105 164 783,9912 525 222,0221,829,511,926,0
POLSKI CZERWONY KRZYŻ45 650 608,5718 006 402,3736 797 155,42-2 428 024,41-5,3-13,5-6,660,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.