Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • oczyszczanie terenu budowy,
  • roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
  • przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
  • odwadnianie terenu budowy,
  • drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
  • odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
  • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
  • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 242 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 035
31 marca 20105 009
30 czerwca 20105 272
30 września 20105 439
31 grudnia 20105 365
31 marca 20115 446
30 czerwca 20115 689
30 września 20115 794
31 grudnia 20115 707
31 marca 20125 706
30 czerwca 20125 933
30 września 20125 941
31 grudnia 20125 722
31 marca 20135 639
30 czerwca 20135 969
30 września 20136 056
31 grudnia 20135 798
31 marca 20145 872
30 czerwca 20146 242
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,1% ogółu), małopolskie (12,2% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

mazowieckie81513,1%
małopolskie75912,2%
śląskie6219,9%
dolnośląskie5468,7%
wielkopolskie4847,8%
podkarpackie4517,2%
lubelskie3806,1%
pomorskie3776,0%
łódzkie3084,9%
zachodniopomorskie2774,4%
świętokrzyskie2504,0%
kujawsko-pomorskie2474,0%
warmińsko-mazurskie2153,4%
podlaskie1903,0%
opolskie1622,6%
lubuskie1602,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 80593,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2323,7%
spółki cywilne1412,3%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach270,4%
spółki jawne130,2%
spółki komandytowe80,1%
spółki akcyjne60,1%
spółki komandytowo-akcyjne60,1%
spółdzielnie30,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 11097,9%
własność prywatna krajowa pozostała590,9%
własność zagraniczna470,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność samorządowa20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 11297,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1232,0%
od 50 do 249 zatrudnionych70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)98 898 520,1330 871 427,3896 166 808,265 004 414,115,116,25,268,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL-8" SPÓŁKA AKCYJNA (37,2 mln zł) oraz ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (36,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL-8" SPÓŁKA AKCYJNA27 538 453,7717 795 106,0637 247 633,11-1 412 907,12-5,1-7,9-3,835,4
ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA31 159 278,6711 982 757,5636 514 275,57-1 340 878,63-4,3-11,2-3,761,5
ARCADOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 350 756,382 958 828,8118 609 419,4733 681,220,31,10,271,4
KOPALNIA SIARKI "MACHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA29 821 469,60-1 883 326,513 795 480,117 674 326,4125,7-407,5202,2100,0
TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE A.L. SOJKA SPÓŁKA AKCYJNA28 561,7118 062,420,0050 193,30175,7277,90,036,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.