Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.

Podklasa ta obejmuje:

  • pobór wód z rzek, jezior, studni itp.,
  • gromadzenie wód deszczowych,
  • oczyszczanie wody w celu jej dostawy,
  • uzdatnianie wody dla celów przemysłowych i innych,
  • odsalanie wody morskiej lub wody gruntowej w celu produkcji wody, gdy traktowane jest jako działalność podstawowa,
  • dystrybucję wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,
  • obsługę systemów irygacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
  • oczyszczania ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 37.00.Z,
  • transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 731 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 567
31 marca 20101 563
30 czerwca 20101 581
30 września 20101 591
31 grudnia 20101 633
31 marca 20111 661
30 czerwca 20111 676
30 września 20111 668
31 grudnia 20111 683
31 marca 20121 677
30 czerwca 20121 694
30 września 20121 693
31 grudnia 20121 694
31 marca 20131 693
30 czerwca 20131 710
30 września 20131 706
31 grudnia 20131 708
31 marca 20141 711
30 czerwca 20141 731
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (14,0% ogółu), mazowieckie (13,2% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

małopolskie24214,0%
mazowieckie22813,2%
śląskie1619,3%
wielkopolskie1478,5%
podkarpackie1347,7%
dolnośląskie1146,6%
pomorskie1015,8%
lubelskie985,7%
łódzkie875,0%
warmińsko-mazurskie734,2%
kujawsko-pomorskie734,2%
zachodniopomorskie694,0%
świętokrzyskie613,5%
lubuskie543,1%
podlaskie452,6%
opolskie442,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,2% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (31,0% podmiotów) oraz spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (15,0% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością62736,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne53731,0%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach26015,0%
indywidualna działalność gospodarcza22513,0%
spółki cywilne331,9%
wspólnoty samorządowe181,0%
spółki akcyjne140,8%
spółki komandytowe40,2%
spółdzielnie30,2%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
pozostałe80,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (62,8% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (19,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (14,4% podmiotów).

własność samorządowa1 08762,8%
własność krajowych osób fizycznych33619,4%
własność prywatna krajowa pozostała24914,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej171,0%
własność zagraniczna110,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,2%
własność państwowych osób prawnych40,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
pozostałe110,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (45,6% podmiotów) i od 10 do 49 (38,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych79045,6%
od 10 do 49 zatrudnionych66738,5%
od 50 do 249 zatrudnionych23713,7%
powyżej 250 zatrudnionych372,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)36 516 188 498,1419 688 108 725,297 224 043 690,08329 353 420,800,91,74,646,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 196 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (838,0 mln zł), AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA (320,7 mln zł) oraz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA (303,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA6 657 591 393,131 955 135 383,04838 026 547,3737 140 090,000,61,94,470,6
AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA2 039 529 985,85946 942 109,20320 694 871,529 995 792,930,51,13,153,6
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA1 484 688 909,18773 003 484,85303 935 318,2230 315 493,122,03,910,047,9
Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 320 681 118,421 182 214 907,07289 378 382,1118 904 712,001,41,66,510,5
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 313 382 972,751 182 656 239,50272 597 589,9919 324 646,031,51,67,110,0
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 979 015,3248 885 122,59262 147 471,685 002 826,765,910,21,942,5
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA1 450 267 774,76836 094 066,13223 047 680,0046 727 034,413,25,621,042,4
SAUR NEPTUN GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA83 268 996,6124 310 162,25205 751 761,489 461 795,2511,438,94,670,8
KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA224 012 913,23106 634 503,93161 410 150,813 786 314,791,73,62,452,4
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 456 558 517,79348 850 316,70156 540 765,2032 976 639,112,39,521,176,1
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 465 207 511,29391 525 374,14148 856 724,3323 508 919,751,66,015,873,3
AQUA SPÓŁKA AKCYJNA458 405 654,34332 450 916,82125 300 033,2014 164 655,103,14,311,327,5
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDYNI567 776 690,48380 069 295,45110 198 698,102 059 070,340,40,51,933,1
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE170 535 915,44126 800 405,85102 103 272,941 532 373,680,91,21,525,7
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH SPÓŁKA AKCYJNA127 703 647,55100 093 881,1898 882 535,10962 912,130,81,01,021,6
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ359 745 305,28263 079 310,8788 256 967,339 552 442,392,73,610,826,9
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ363 086 662,25272 118 271,4584 877 207,063 072 454,330,91,13,625,1
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SOSNOWCU SPÓŁKA AKCYJNA373 798 141,66349 721 149,6484 630 782,563 044 187,810,80,93,66,4
CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ328 127 149,11101 389 025,7076 794 464,917 494 109,492,37,49,869,1
WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ332 900 093,58102 590 174,0475 037 385,1611 093 783,533,310,814,869,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.