Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • urządzanie lasu,
 • zagospodarowanie lasu,
 • utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
 • ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach,
 • działalność szkółek leśnych,
 • przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,
 • szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 01.30.Z,
 • pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 02.20.Z,
 • pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z,
 • ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 02.40.Z,
 • produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 877 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 747
31 marca 20104 721
30 czerwca 20104 688
30 września 20104 664
31 grudnia 20104 621
31 marca 20114 632
30 czerwca 20114 370
30 września 20114 271
31 grudnia 20114 077
31 marca 20123 986
30 czerwca 20123 966
30 września 20123 963
31 grudnia 20123 923
31 marca 20133 910
30 czerwca 20133 909
30 września 20133 902
31 grudnia 20133 832
31 marca 20143 877
30 czerwca 20143 877
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa zachodniopomorskie (14,8% ogółu), pomorskie (12,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

zachodniopomorskie57414,8%
pomorskie46412,0%
dolnośląskie3789,7%
wielkopolskie2767,1%
śląskie2556,6%
podkarpackie2346,0%
lubelskie2336,0%
mazowieckie2265,8%
małopolskie2175,6%
kujawsko-pomorskie2155,5%
opolskie1914,9%
lubuskie1644,2%
warmińsko-mazurskie1353,5%
łódzkie1112,9%
podlaskie1052,7%
świętokrzyskie992,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,2% podmiotów), spółki cywilne (10,8% podmiotów) oraz państwowe jednostki organizacyjne (10,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 87774,2%
spółki cywilne41810,8%
państwowe jednostki organizacyjne41810,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością822,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach601,5%
spółki jawne80,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne40,1%
spółdzielnie30,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione20,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,6% podmiotów), własność skarbu państwa (10,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 28184,6%
własność skarbu państwa41810,8%
własność prywatna krajowa pozostała1153,0%
własność zagraniczna401,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,2%
własność samorządowa40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (87,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 39187,5%
od 50 do 249 zatrudnionych2827,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2045,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z)7 066 274 309,125 524 372 179,135 742 837 485,36367 445 861,325,26,76,421,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" (5,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE"7 066 274 309,125 524 372 179,135 742 837 485,98367 445 861,325,26,76,421,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.