Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)270 122 519 175,39181 255 185 674,62162 309 688 913,8015 467 122 516,095,78,59,532,9
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35)270 122 519 175,39181 255 185 674,62162 309 688 913,8015 467 122 516,095,78,59,532,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 8 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel energią elektryczną (62,8 mld zł), wytwarzanie energii elektrycznej (33,9 mld zł) oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (20,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)270 122 519 175,39181 255 185 674,62162 309 688 913,8015 467 122 516,095,78,59,532,9
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)76 530 892 958,9253 654 098 816,8862 761 052 453,474 153 388 069,005,47,76,629,9
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)66 241 615 633,3137 839 988 242,2933 918 696 022,545 392 484 899,148,114,315,942,9
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)25 550 931 000,0018 663 713 000,0020 415 476 000,001 702 121 000,006,79,18,327,0
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)49 016 627 052,2133 392 404 578,2918 221 339 113,501 624 917 503,183,34,98,931,9
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)24 248 261 972,2815 638 572 992,7715 487 121 982,011 206 632 117,455,07,77,835,5
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)14 489 536 883,7910 629 659 896,187 555 626 368,20208 056 198,591,42,02,826,6
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z)13 308 284 164,0310 786 922 512,353 849 383 697,941 190 690 369,019,011,030,919,0
Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)736 369 510,85649 825 635,86100 993 276,14-11 167 640,28-1,5-1,7-11,111,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.