Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • odkażanie gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,
  • odkażanie zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych,
  • odkażanie i czyszczenie wód powierzchniowych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku  gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych,
  • usuwanie wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie,
  • usuwanie azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych,
  • pozostałe specjalistyczne działalności związane z kontrolą zanieczyszczeń.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • oczyszczania wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanego w 36.00.Z,
  • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanych w 38.21.Z,
  • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w 38.22.Z,
  • zamiatania i polewania ulic itp., sklasyfikowanych w 81.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 512 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009208
31 marca 2010230
30 czerwca 2010238
30 września 2010271
31 grudnia 2010276
31 marca 2011294
30 czerwca 2011307
30 września 2011324
31 grudnia 2011343
31 marca 2012374
30 czerwca 2012399
30 września 2012412
31 grudnia 2012434
31 marca 2013447
30 czerwca 2013459
30 września 2013467
31 grudnia 2013482
31 marca 2014504
30 czerwca 2014512
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (22,9% ogółu), mazowieckie (21,9% ogółu) oraz wielkopolskie (8,4% ogółu).

śląskie11722,9%
mazowieckie11221,9%
wielkopolskie438,4%
dolnośląskie418,0%
małopolskie356,8%
łódzkie254,9%
świętokrzyskie214,1%
lubuskie183,5%
pomorskie173,3%
lubelskie173,3%
kujawsko-pomorskie163,1%
zachodniopomorskie112,1%
warmińsko-mazurskie112,1%
opolskie112,1%
podkarpackie112,1%
podlaskie61,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (45,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza23345,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21341,6%
spółki cywilne244,7%
spółki komandytowe152,9%
spółki jawne81,6%
spółki akcyjne81,6%
spółki komandytowo-akcyjne40,8%
spółdzielnie20,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,4%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach10,2%
pozostałe20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,9% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych42382,6%
własność prywatna krajowa pozostała305,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych122,3%
własność zagraniczna102,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej102,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej91,8%
własność samorządowa81,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność państwowych osób prawnych10,2%
pozostałe10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,2% podmiotów) i od 10 do 49 (6,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych47292,2%
od 10 do 49 zatrudnionych346,6%
od 50 do 249 zatrudnionych51,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)31 091 702,7616 242 937,3245 727 202,052 110 198,896,813,04,647,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to HYDROGEOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (45,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
HYDROGEOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 091 703,1216 242 937,3245 727 202,052 110 198,896,813,04,647,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.