Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20,6 mld zł), produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych (7,6 mld zł) oraz produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (4,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20)31 903 405 856,7518 026 618 065,4236 606 420 623,961 537 126 710,874,88,54,243,5
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1)19 321 028 184,4610 464 996 234,7620 633 850 219,24495 345 919,712,64,72,445,8
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.4)5 959 393 958,443 736 361 801,187 639 893 835,81635 449 973,9710,717,08,337,3
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5)2 865 123 292,681 550 694 150,884 102 466 264,94187 518 085,096,512,14,645,9
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.3)3 021 671 534,361 899 660 730,653 579 880 000,01199 694 035,666,610,55,637,1
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.2)488 573 765,69295 382 995,05375 695 304,988 952 247,681,83,02,439,5
Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.6)247 615 121,1279 522 152,90274 634 998,9810 166 448,764,112,83,767,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 14 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (7,1 mld zł), produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (5,1 mld zł) oraz produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (5,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20)31 903 405 856,7518 026 618 065,4236 606 420 623,961 537 126 710,874,88,54,243,5
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)6 221 195 085,342 926 589 296,107 119 607 932,8895 297 628,831,53,31,353,0
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)4 061 879 345,151 552 722 309,505 067 751 414,7885 857 600,862,15,51,761,8
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)4 314 282 732,842 945 889 332,455 002 554 802,08484 389 820,9811,216,49,731,7
Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)3 959 322 120,112 580 372 676,734 895 739 414,7794 711 745,502,43,71,934,8
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z)3 021 671 534,361 899 660 730,653 579 880 000,01199 694 035,666,610,55,637,1
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)1 645 111 225,60790 472 468,732 637 339 033,73151 060 152,999,219,15,752,0
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z)1 519 817 291,86772 609 885,872 318 122 717,2569 020 561,314,58,93,049,2
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)2 403 192 127,331 709 342 771,171 666 758 904,88100 247 368,144,25,96,028,9
Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z)2 500 068 197,871 584 342 098,711 631 824 459,36107 881 814,684,36,86,636,6
Produkcja klejów (PKD 20.52.Z)997 852 872,91607 809 162,781 243 870 167,64105 938 055,0310,617,48,539,1
Produkcja materiałów wybuchowych (PKD 20.51.Z)347 453 127,91170 275 102,23540 473 380,0512 559 468,753,67,42,351,0
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z)488 573 765,69295 382 995,05375 695 304,988 952 247,681,83,02,439,5
Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z)247 615 121,1279 522 152,90274 634 998,9810 166 448,764,112,83,767,9
Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z)175 371 308,66111 627 082,55252 168 092,5711 349 761,706,510,24,536,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.