Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (85,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19)60 638 667 123,2228 877 231 170,0193 748 258 811,003 696 317 298,386,112,83,952,4
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.2)56 278 838 961,1426 465 334 620,0285 288 700 463,323 158 984 230,405,611,93,753,0
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.1)4 359 828 162,082 411 896 549,998 459 558 347,68537 333 067,9812,322,36,444,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (85,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19)60 638 667 123,2228 877 231 170,0193 748 258 811,003 696 317 298,386,112,83,952,4
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)56 278 838 961,1426 465 334 620,0285 288 700 463,323 158 984 230,405,611,93,753,0
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z)4 359 828 162,082 411 896 549,998 459 558 347,68537 333 067,9812,322,36,444,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.