Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydobywanie kamienia, piasku i gliny (3,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08)5 092 342 053,283 398 396 101,064 147 569 588,59400 415 323,777,911,89,733,3
Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)3 798 548 385,182 482 395 925,633 415 188 906,18305 535 199,418,012,39,034,7
Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9)1 293 793 668,10916 000 175,43732 380 682,4194 880 124,367,310,413,029,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (1,9 mld zł), wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (1,5 mld zł) oraz wydobywanie soli (282,3 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08)5 092 342 053,283 398 396 101,064 147 569 588,59400 415 323,777,911,89,733,3
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z)1 885 861 054,591 226 941 433,181 926 187 713,61198 194 536,0610,516,210,334,9
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z)1 912 687 330,591 255 454 492,451 489 001 192,57107 340 663,355,68,67,234,4
Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z)690 789 876,00487 566 117,43282 266 996,5467 589 443,199,813,924,029,4
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91.Z)270 486 221,09221 705 198,73212 962 215,832 649 354,911,01,21,218,0
Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z)283 181 384,15184 436 725,23193 959 625,9818 071 541,246,49,89,334,9
Wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z)49 336 186,8622 292 134,0443 191 844,066 569 785,0213,329,515,254,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.